ἀπορρέω
• Alolema(s): ép. -ρρείω Nic.Th.404
• Morfología: [fut. ἀπορρυήσομαι Dsc.5.75; pas. aor. subj. ἀπορρυῇ Hp.Aër.22, part. ἀπορρυείς A.A.1294; perf. ἀπερρύεκε Archil.300.18]


I 1de líquidos fluir, manar αἵματα A.l.c., cf. Ath.381b, del jugo de una planta, Hdt.2.94, 4.23, del agua, Pl.Criti.113e, ὥσπερ ἐκ πηγῆς πλουσίας ἀπορρεῖ τῆς ἡμερότητος Plu.Cat.Ma.5
muy frec. en medic., ref. a procesos fisiológicos y morbosos τὸ αἷμα Hp.l.c., τὸ πύον Hp.Morb.2.60, ὑγρὴ γίνεται καὶ ἀπορρέει μυξῶδες καὶ γλισχρόν Hp.Nat.Mul.17, ὁ ἰχώρ Hp.Loc.Hom.29, ὁ γόνος Hp.Mul.1.24, cf. Morb.Sacr.5, Loc.Hom.14, Morb.1.15.

2 fil. emanar de las partículas que permiten la sensación ἃ ... χρόας ἐκαλέσαμεν, φλόγα τῶν σωμάτων ἀπορρέουσαν lo que llamamos colores, una llama que emana de los cuerpos Pl.Ti.67c, δοκεῖ ... τοῦ πυρὸς ἀπορρεῖν parece que se producen emanaciones del fuego Thphr.Sens.20 (= Emp.A 86), el olor ὀσμὴν ... ἀπὸ τῶν λεπτῶν ... ἀπορρεῖν Thphr.Sens.9 (= Emp.A 86)
en el neoplatonismo τὸ ἀπορρέον ἐκ νοῦ λόγος Plot.3.2.2.

3 astrol. influir de un astro en la vida humana, Paul.Al.38.3.

II 1de objetos y personas caerse el fruto, Hdt.1.193, Androt.77, plumas, Pl.Phdr.246d, φύλλα D.22.70, el pelo, Arist.HA 518a14, Aq.Ez.29.18, SB 7350.2 (IV d.C.) de jinetes εἰς γῆν Plu.2.288a, ἵππου Plu.Eum.7
desprenderse σάρκες ἀπ' ὀστέων E.Med.1201, ἀπὸ γυίων σάρκες Nic.Th.404
de líquidos colarse Dsc.5.75.

2 gener. de abstr. desaparecer, perderse, extinguirse ἄν]θος ... παρθενήιον καὶ χάρις Archil.l.c., δαίμων S.El.1000, μνῆστις S.Ai.523, τῶν καλῶν (ἡ μνήμη) Longin.33.3, (πῦρ) Plot.2.1.3 (bis).

3 de pers. desvariar Aq.Ie.17.11.

III de pers. alejarse espiritualmente c. gen. ἀλλήλων Pl.Lg.776a, τῶν ἱλαρῶν καὶ προσηνῶν Plu.2.473e, τῆς ἐπιφορᾶ[ς Phld.Mus.4.26.36
gener. alejarse ἀπ' αὐτοῦ Plb.5.26.11, τῆς αὐλῆς Plu.Arat.51
abs. escabullirse, fugarse Plb.5.15.7
astrol. apartarse παρατηρεῖν ... ἀπὸ τίνος ἡ σελήνη ἀπέρρευσεν Serapio en Cat.Cod.Astr.1.101.3, cf. 102
fig. decaer, declinar τῆς δόξης Plu.2.199a.