ἀπορροή, -ῆς, ἡ
• Morfología: [dór. gen. plu. ἀποροᾶν TEracl.1.17, 22]


1 acción de fluir, flujo αἵματος E.Hel.1587, Hp.Vlc.2
derrame, pérdida οἷον ὀφθαλμίας ἀ. καὶ ἀνάχρωσις Plu.2.53c
fuente de un río ἀπὸ τᾶν ἀποροᾶν TEracl.ll.cc.
influencia, influjo de los astros, Plot.2.3.2, cf. Gr.Nyss.Fat.p.38.9
exhalación de vapores y olores, Arist.Pr.908a21, Thphr.Ign.33, Plu.Sol.23
en fil. efluvio, emanación que los cuerpos desprenden πάντων εἰσὶν ἀπορροαὶ ὅσσ' ἐγένοντο Emp.B 89, ἔστιν γὰρ χρόα ἀ. σχημάτων Pl.Men.76d, ἅπαντος γὰρ ἀεὶ γίνεσθαί τινα ἀπορροήν Thphr.Sens.50 (= Democr.A 135), cf. Gorg.B 4
que posibilita la percepción de los sentidos ἀ. τοῦ κάλλους Pl.Phdr.251b, Ach.Tat.1.9.4, 5.13.4, Aristaenet.2.18.7, cf. ἀπορροάς· εἴδωλα, καὶ σκιαί Hsch.
esp. en neoplatónicos y crist. emanación, pérdida de substancia de los cuerpos celestes y superiores ἢ ἅπαξ ἐκεῖ ταχθέντα ... οὐδεμίαν πάσχει ἀπορροήν Plot.2.1.4, de Dios, Origenes Cels.1.48, Gr.Naz.M.36.364B, cf. ἀ. σεμνότερον τοῦ «ἀπόρροια» Phryn.PS 50.

2 reflujo o estiaje del Nilo op. ἀνάβασις Aristid.Or.36.36.

3 arq. tajamar D.S.2.8.