ἀπορραγάς, -άδος, ἡ


fragmento τοῦ ἡλίου Hippol.Haer.6.25.4.