ἀποροποίητος, -ον


no poroso, impermeable σῶμα S.E.M.8.309.