ἀπονεμητέος, -α, -ον


que ha de ser asignado o distribuido φρόνησις ἐν ἀπονεμητέοις como def. de la justicia, Zeno Stoic.1.49, Chrysipp.Stoic.3.72, ἡ δὲ δικαιοσύνη (ὅρους ... τιθεῖσα) τοῖς ἀπονεμητέοις Ph.1.56.