ἀποδημητικός, -ή, -όν


1 relativo a uno aficionado a los viajes ἀποδημητικῆς ... οὔσης τῆς γενέσεως Vett.Val.98.6, cf. Ps.Dicaearch.1.9.

2 fuera del propio país παράστασις Arist.Pol.1308b19.

3 migratorio de los peces, Basil.M.29.156C
fig. mortal de un hombre, Arr.Epict.3.24.4, cf. 60, 105.