ἀπεμπόλησις, -εως, ἡ
• Grafía: graf. -πωλ-


Vit.Aesop.G 12 (ap. crít.)

1 rechazo ἀκαθαρσίης Hp.Decent.5.

2 venta Αἰσώπου Vit.Aesop.G l.c.