ἀνίμησις, -εως, ἡ


acción de sacar, extracción de agua ἀπὸ θαλάσσης ἄνεμοι ποταμῶν τε αὖραι καὶ λιμένων ἀνιμήσεις ἀποπνέουσιν Dion.Alex. en Eus.HE 7.21.8, ἀνειμήσεως ὑδάτων πολειτικῶν θερμῶν βαλανείων POxy.2569.5 (III d.C.), ἐν γὰρ τῇ ἀνιμήσει κινεῖται τὸ ὕδωρ ἐν τῷ κάδῳ Simp.in Ph.571.6, cf. Sud.