ἀντέφολκος·


μέρος τῆς πολεμικῆς νεώς Hsch.α 5510.