ἀντεξιππεύω


atacar a su vez con la caballería παρὰ τῶν πολεμίων ἀντεξίππευσαν οἱ Κελτοί Plu.Pomp.7.