ἀνδρόσφιγξ, -ιγγος, ὁ


esfinge masculina ἀνδρόσφιγγας περιμήκεας ἀνέθηκε Hdt.2.175.