ἀναγορεία, -ας, ἡ
• Grafía: graf. ἀναγορία PFay.66.4 (II d.C.)


1 proclamación pública, pregón, PFay.l.c., SB 6951.25 (II a.C.).

2 milit. revista, lista καὶ ἐπὶ τῆς ἀναγορ(ίας) ὑπήκ(ουσεν) POxy.2902.24 (III a.C.), 2927.2.