ἀμελητί


adv.

1 por descuido, descuidadamente οἱ δεκαταλάντους δωρεὰς ἀ. προϊέμενοι Luc.Tim.12.

2 v. ἀμελλητί.