ἀλάστορος, -ον


1 que exige venganza ἀλαστόροισιν ὀμμάτων κύκλοις S.Ant.974
vengador epít. de Zeus, Pherecyd.175, en Tasos Thasos 3.p.127 (V a.C.).

2 subst. ὁ ἀ. genio maléfico πρευμενής ἀ. A.Fr.92a.