ἀλάβα·


μέλαν ᾧ γράφομεν quizá carboncillo Hsch., cf. ἀλάβη.
• Etimología: De la r. que se encuentra en αἴθω, ἄζα q.u. c. alarg. *-l-, cf. ai. alātam ‘tizón’, ags. aelam (< *H°H2°l-).