ἀκροπόρος, -ον


de punta que atraviesa ὀβελοί Od.3.463, χαλκός Nonn.D.5.26.