ἀθλητής, -οῦ, ὁ
• Alolema(s): jón., ép., lír. ἀεθλ-; ἀθλητάς IG 9(2).777 (Larisa)


I 1atleta, campeón Pi.N.5.49, 10.51, I.6.72, Hp.Aph.1.15, Prorrh.2.1, Th.1.6, E.Alc.1027, X.Hier.4.6, Pl.R.403e, 410b, 620b, IG 42.99.15 (Epidauro II a.C.), D.S.12.75, POxy.2264.5 (II d.C.), ἀθληταὶ ... ἀσκηταὶ καὶ ἀγωνισταί Poll.3.143, cf. Ath.415f, de los mártires cristianos, Gall.Ep.454d.

2 ducho, ejercitado, versado en πολέμου Pl.R.543b, ἄθλου τοῦ μεγίστου M.Ant.3.4.3, δειλὸς ἔρωτος ἀ. Ach.Tat.2.4.4, ἀ. γῆς buen agricultor Philostr.Im.2.24.3, cf. D.25.97, Arist.Pol.1321a26, ἀ. ἐγένετο πάσης ἀρετῆς D.S.9.1.

II como adj. ἀ. ἵππος caballo de carreras Lys.19.63, Pl.Prm.137a, D.C.59.17.5.