ἀδιάφορος, -ον


A I 1indiferenciado intrínsecamente οὐσίαι de los átomos, Democr.A 57, ἀδιάφορον ὧν ἀδιαίρετον τὸ εἶδος κατὰ τὴν αἴσθησιν Arist.Metaph.1016a18, cf. Top.121b15, κατὰ τὸ εἶδος Arist.Top.103a11, οὐκ ἆρα ἁρμόζει τῷ πάντῃ ἀδιαφόρῳ τὸ ὑπάρχειν καὶ δύνασθαι καὶ ἐνεργεῖν; Dam.Pr.37
subst. τὰ ἀ. los particulares, infimae species μᾶλλον ἐν τοῖς καθόλου ἢ ἐν τοῖς ἀδιαφόροις mejor en los universales que en los particulares Arist.APo.97b31.

2 sin diferencias (entre sí), igual, indistinguible μονάδες Arist.Metaph.1081b13, κατὰ τὴν οὐσίαν Arist.Metaph.1054b4, cf. Rh.1373a33, Cael.310b5, ὅμοιος καὶ ἀ. Epicur.Fr.[34] 15.2.

II métr. indiferente, que puede ser tanto larga como breve, anceps ἡ τελευταία συλλαβή Heph.4.5, cf. Sch.Pi.O.2T., Fortunat.284.14, Mar.Vict.6.62.28.

III 1de pers. que se muestra o permanece indiferente ἀδιάφοροι εἶναι εὐτυχοῦντες καὶ ἀτυχοῦντες (es característico del μεγαλόψυχος) permanecer indiferente ante la buena o mala suerte Arist.APo.97b21
del planeta Mercurio (Ἑρμῆς) en relación con los demás planetas, Plot.2.3.12
que no hace distingos πρὸς πάντα ξένον καὶ δημότην Ps.Dicaearch.1.14, ὀνομασία denominación usada sin discriminación Epicur.Nat.14.43.8.

2 en filosofía estoica τὰ ἀ. actos indiferentes en rel. a la moral, ni buenos ni malos Zeno Stoic.1.47, 48, M.Ant.5.20, cf. Epict.Ench.32, Cic.Fin.3.53.

3 crist. disoluto, disipado βίος Soz.HE 7.18.4.

4 subst. τὸ ἀ. irreflexión, falta de juicio οὐκέτι τὸ ... ἀ. ἐν τοῖς γραφικοῖς εὑρίσκεται ῥήμασιν Gr.Nyss.Tres dei 54.19.

IV de pers. que no cuenta, sin importancia, PBremen 11.6 (II d.C.)
de cosas accesorio αἱ γὰρ ἐν αὐτῇ ξύσται ἐν ἀδιαφόρῳ παραλαμβάνονται εἰς τὰς μετρήσεις Hero Metr.126.1, cf. Origenes M.13.389A
mat. despreciable πρός τὴν ἀπλανῆ σφαῖραν Procl.Hyp.4.61, Aristarch.Sam.4.

V adv. -ως

1 indistintamente, sin discriminación Ammon.Diff.352, D.H.Dem.56.2, A.D.Pron.50.23.

2 indiferentemente ἀ. ἔχειν Plb.24.9.9, en el sentido de la moral estoica ἀ. ἔχειν Aristo Stoic.1.79.

3 de manera irrelevante, despreciable Hipparch.3.5.7.

4 sin desavenencias, de mutuo acuerdo ἀ. καὶ ἀγράφως PSI 452.9 (IV a.C.).

B 1libre de intereses ἔχειν παρὰ Σαραπίωνος ... ἀδιαφόρους ... ἀρτάβας POxy.1628.16 (I a.C.), cf. POxy.2351.24 (II d.C.).

2 adv. -ως sin interés, sin gravamen, SB 11492.13 (VI d.C.).