ἀγχίσπορος, -ον


descendiente próximo οἱ θεῶν ἀγχίσποροι A.Fr.162, cf. Synes.Dio 10, Dam.Pr.111, τὸ θεῶν ἀγχίσπορον γένος Dam.Isid.22, (οἱ Ἑβραῖοι) γεγόνασιν ἀγχίσποροι θεοῦ Ph.2.124, (ὁ πρῶτος ἄνθρωπος) ἀ. ὢν τοῦ ἡγεμόνος Ph.1.34, (ἰσότης) ἡ φύσις ἑαυτῆς αἰθέρος οὖσα ἀ. Ph.2.374.