ἀββα,
• Alolema(s): indecl., fuera del NT ἀββᾶ (tb. acent. ἀββά o ἄββα en ed.); decl. ἀββᾶς, -ᾶ Ath.Al.M.28.861A, B, 900C, D, Pall.H.Laus.22.11, Cosm.Ind.Top.6.3 y frec. en pap.
• Grafía: graf. ἄβα PIand.43.16 (VI d.C.)


I 1padre en oraciones Αββα ὁ Πατήρ, πάντα δυνατά σοι Eu.Marc.14.36, cf. Ep.Rom.8.15, Ep.Gal.4.6.

2 padre como tít. de monjes y sacerdotes y esp. de autoridades eclesiásticas ἀρχιερέως ἡμῶν ἄββα Δ. πάπα καὶ πατριάρχου τῆς μεγαλοπόλεως Ἀλεξανδρείας Gr.Naz.M.36.713D, τοῦ ... ἄββα Θεοδώρου ἐπισκόπου IPh.216.8 (VI d.C.), cf. Ephr.Syr.1.320D, Pall.H.Laus.22.6, 11, Cosm.Ind.l.c., PIand.l.c.

II monje prominente, abad ἀββᾶ Πάμμων τοὔνομα Ath.Al.M.26.980D, M.28.861A, B, M.28.900C, D, εἰς τὸ κοινόβ(ιον) ἀββᾶ Ἱερημίου POxy.2480.31, cf. 44, 46 (VI d.C.), PGrenf.2.90.14, 24 (VI d.C.), τῷ ἀββᾷ Παύλῳ SB 9876.3 (VI d.C.), τοῦ ἀββᾶ PAnt.189.4 (VI/VII d.C.).
• Etimología: De aram. aba ‘padre’ rel. c. hebr. plu. ’abōt, q.u. s.u. ἀβάθων.