εἰσηγητικός, -ή, -όν


inductor εἰ. τρόπος ἀπάτης Clem.Al.Prot.2.26.