εἰκόσορος, -ον
• Alolema(s): ἐεικ- Od.9.322
• Morfología: [gen. -οιο Od.l.c.]


de veinte remos ἱστὸν νηὸς ἐεικοσόροιο μελαίνης Od.l.c., cf. Nicostr.Com.9, Ath.207c
en metáf. de prostitutas viejas Γραῖαι, ναυκλήρων ὁλκάδες εἰκόσοροι AP 5.161 (Hedyl. o Ascl.), ἐπιβὰς γραὸς ἐπ' εἰκοσόρου a bordo de una vieja galera de veinte remos c. doble sentido (cf. σορός ‘sarcófago’) AP 5.204 (Mel.)
tb. como subst. ἡ εἰ. (sc. ναῦς) nave de veinte remos βασιλικὴ εἰ. PCair.Zen.374.3 (III a.C.), βουφόρτων κοίρανοι εἰκοσόρων AP 6.222 (Theodorid.), cf. D.35.10, 18, Teles p.27.