εἰδωλοποίησις, -εως, ἡ


1 creación o fabricación de ídolos c. gen. τῶν ἀλόγων ζῴων Eus.Is.19.11-15 (p.131), τοῦ μόσχου Ast.Am.Hom.10.16.2.

2 creación de imágenes mentales o fantasías ἀναπλάσσων τινὰς εἰδωλοποιήσεις S.E.P.2.222.