δᾰμάλης, -ου, ὁ
• Prosodia: [-μᾰ-]


ternero, becerro, novillo como epít. de Ἔρως Anacr.14.1, οἱ ... δαμάλαι ἐκτέμνονται Arist.HA 632a15, τετραέτης Dorieus SHell.396.2, κεραός AP 6.96 (Eryc.), cf. Babr.37.1, Aq.3Re.18.25.
• Etimología: Deriv. en *-l- (cuasiparticipial) de *d°m°H2-, la r. que da lugar a δάμνημι, δαμάζω, etc., o quizá comp. de *d°H3m- > δαμ- (cf. δάμαρ, δῶμα) y *al- ‘alimentar’, cf. lat. almus, etc., c. el sent. ‘criado en casa’, ‘doméstico’.