δύσπορος, -ον


1 difícil de atravesar o recorrer ἄγκη Pl.Cra.420e, νάπος X.An.6.5.12, χωρία Arr.An.1.4.8, τέλματα Iambl.Fr.125, ὁδοί X.An.5.1.13, cf. Arr.An.3.17.3, 23.3, Luc.DMar.14.2, de la ruta del sol, Luc.DDeor.14.2
fig. ref. los caminos que llevan a Dios, Them.Or.5.69a
de difícil acceso πάροδος Ael.NA 6.43
difícil de vadear o cruzar del río Halis, App.Mith.65
neutr. plu. subst. τὰ δ. puntos de tránsito difícil γεφύρας ἐπιβάλλων τοῖς δυσπόροις τῶν ποταμῶν Gal.10.633, cf. Luc.Demon.2, Aristid.Or.51.19.

2 ref. medios económicos carente de recursos, pobre, indigente δύσποροι ἀγύρται sacerdotes mendicantes Ps.Caes.110.33, cf. Poll.5.105.