δοκός, -οῦ, ἡ
• Alolema(s): δόκος Ar.Fr.528
• Morfología: [masc. ὁ δ. Luc.VH 2.1; plu. dat. -οῖσιν Od.22.176]


I 1madero, viga οἱ δ' ὥς θ' ἡμίονοι ... ἕλκωσ' ἐξ ὄρεος ... δοκόν Il.17.744, κίον' ἂν ὑψηλὴν ἐρύσαι πελάσαι τε δοκοῖσιν Od.l.c., ἐπεὶ δοκ[ὸν ...] κῦμα πό[ρευσ'] ἀπ' Ἰλίου después de que una ola llevó el madero desde Ilión en sinéc. por barco B.Fr.60.22, utilizado como ariete, palanca, etc. δοκοὶ τετράγωνοι Th.4.112, δοκοὺς μεγάλας ἀρτήσαντες ἁλύσεσι Th.2.76, cf. Plb.8.7.3, 10.13.9, ὑπερμεγέθης δ. ἱστῷ νεὼς παραπλήσιος I.BI 3.214
como tranca para cerrar la puerta τῇ δοκῷ προσθεὶς τὸν ὅλμον Ar.V.201
usado como horca Ar.Fr.528, cf. Epim.Hom.Alph.κ 127
en plu. listones o maderos empleados como traveseros o ejes de una máquina elevadora de agua BGU 1546.1 (ptol.)
viga o pieza de un molino de aceite δοκὸς ἡ ὑπὲρ τὴν μηχανήν Wilcken Chr.312.11 (I d.C.)
arq., en la construcción viga αἱ δοκοὶ τῆς οἰκίας Ar.Nu.1496, ναοὺς ... δ. στεγανοὺς παρέχει E.Fr.3.5C., δοκοὶ οἴκων ἡμῶν κέδροι LXX Ca.1.17, cf. IG 11(2).144A.42, 145.20 (ambas IV a.C.), PMich.Zen.37.5, 7, 20 (III a.C.), εἰς κλίσιον δ. καρυΐνη IG 11(2).145.20 (IV a.C.), ἑκκαιδεκάπηχυς δ. IG 11(2).161D.120 (III a.C.), δοκοὺς ἐμβαλεῖν εἰς τὸν οἶκον IG 11(2).287A.105 (III a.C.), δοκοὺς στρογγύλας δεκαπήχεις ID 403.23 (II a.C.), cf. Ph.Mech.82.50, ID 444B.108 (II a.C.), Plb.10.27.10, PKöln 155.16 (VI d.C.), ἀσφαλίζεσθαι τὰς δοκοὺς ἡμιτριδίοις Iul.Ascal.32.6
geom. viga paralelepípedo de altura mayor que su anchura y profundidad, Hero Def.112 (cf. δοκίς 4)
prov. ὁ τὴν δοκὸν φέρων el que lleva la viga, e.e. el que hace un trabajo pesado y aburrido, Arist.Rh.1413b29, op. κάρφος: βλέπεις τὸ κάρφος ..., τὴν δὲ ... δοκὸν οὐ κατανοεῖς; Eu.Matt.7.3.

2 leño, tronco δοκὸν εἰσφέρει para el fuego AP 11.74 (Nicarch.), en plu., como combustible en un baño PFlor.127.5 (III d.C.).

3 lingote δ. ... χρυσῆ I.AI 14.106.

II meteor., fenóm. celeste luminoso en forma de vara de luz, emicant et trabes simili modo, quas δοκούς uocant Plin.HN 2.96, cf. Arr.Phys.6, Nonn.D.2.200, Lyd.Ost.10b, cf. δοκίς 3.
• Etimología: Nombre de agente de la r. de δέκομαι, δέχομαι q.u.