διάφορος, -ον


A 1distinto, diferente Σκυθέων ... διαφόρους λόγους περὶ τοῦ ἀριθμοῦ ἤκουον Hdt.4.81, αἱ μεταβολαὶ ... τῶν ὡρέων ... διάφοροι Hp.Aër.24, διάφοροι δὲ φύσεις βροτῶν, διάφοροι δὲ τρόποι E.IA 558, ῥάμνος τε γάρ ἐστιν ἡ μὲν μέλαινα ἡ δὲ λευκὴ καὶ ὁ καρπὸς δ. Thphr.HP 3.18.2, ἐρεῖ μηδὲ ἓν πρὸς σεμνότητα ... ποιεῖν τὸ μέλος διαφορώτερον afirmará que la música no causa ningún efecto especialmente diferente en lo referente a la solemnidad Phld.Mus.4.10.17. χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν ... διάφορα Ep.Rom.12.6, ὄνομα Clem.Al.Strom.8.8.24, ἐγένοντο δὲ αἱ γνῶμαι διάφοροι καὶ ἀλλήλαις ὑπεναντίαι Charito 1.10.1
distinto, otro διάφορα λέγεται ὅσ' ἕτερά ἐστι τὸ αὐτό τι ὄντα ... ἀριθμῷ ... εἴδει ... se llama ‘distinto’ cuanto, siendo igual en cierto aspecto, es otro por el número o la forma Arist.Metaph.1018a12, πρέσβεων διαφόρων παραγενομένων Plb.33.18.1, τοὺς γενομένους ἐκ διαφόρων γυναικῶν ἡούς (l. υἱούς) BGU 833.20 (II d.C.), ἐν διαφόροις τόποις PCair.Isidor.5.33 (III d.C.), ἕνεκα τῆς παραστάσεως διαφόρων προσώπων para el arresto de distintas personas, POxy.1033.8 (IV d.C.)
c. gen. del término diferente ἐπιστήμη δὲ ἐπιστήμης δ. Pl.Phlb.61d, c. dat. διάφορον ἦν τὸ γραμματείδιον τῷ βασανισθέντι Antipho 5.54, διάφορα γὰρ ἀλλήλοις τἀντικείμενα, οἷον λευκότης καὶ μελανία Arist.PA 643a31
c. dat. instrum. de limitación χρήμασιν δὲ διάφοροι (ἄνθρωποι) E.HF 635, ζῴων ... τῷ γένει διαφόρων Arist.GA 723b4, (νέοι) διάφοροι ... τοῖς ἤθεσιν Plu.Comp.Lyc.Num.4
c. ac. de rel. διάφοροι γὰρ πλεῖστον ὄντες τὸν τρόπον Th.8.96, τὸ δὲ διάφορον τινὸς τινὶ διάφορον Arist.Metaph.1054b25, πολλὰ πολλοῖς εἰμι δ. βροτῶν en muchas cosas discrepo de la mayoría de los mortales E.Med.579, γένη δ' ἰχθύων ἐν αὐτῇ (τῇ λίμνῃ) διάφορα πρὸς τοὺς ἀλλαχοῦ γεῦσιν I.BI 3.509
c. ἤ: νῦν τί διάφορον πάσχει ἢ εἰ μεθ' ὑμῶν κατεπολέμησεν αὐτούς; X.HG 3.5.13, οὐδὲν διάφορον πάσχει ἢ εἰ μόνος ἐστρατεύετο X.Cyr.5.4.20
de distinta clase τὸν ἀμπελῶνά σου οὐ κατασπερεῖς διάφορον LXX Le.19.19.

2 con quien se tiene diferencias, opuesto, hostil gener. de pers. ἐόντες διάφοροι ἐδηλέοντο αὐτούς Hdt.5.83, οἱ μὲν φίλοι, οἱ δὲ διάφοροι περὶ τῶν ἐμῶν τυγχάνουσιν ὄντες Lys.7.18, cf. Is.1.9, X.Ages.7.3, αὐτῷ ... νῦν πάντων διαφορώτατός εἰμι X.An.7.6.15, οὗτος οὐχ ὡς δ. οὐδ' ὡς ἀδικούμενος ... συνηγωνίζετο D.30.31, δώσων δὲ καὶ τοῖς διαφορωτάτοις ἀμνηστίαν I.BI 1.295
c. dat. οὐκ ἐὼν διάφορος ... Κλεομένεϊ Hdt.5.75, τὴν Πλάταιαν αἰεὶ σφίσι διάφορον οὖσαν ἔτι ἐν εἰρήνῃ Th.2.2, οἱ διάφοροι καὶ ἐχθροὶ ἀλλήλοις Pl.Prt.337b, ἀπαναλῶσαι ... τὸ διάφορον αὐτῷ ποτε γενόμενον D.H.1.85
c. gen. enemigo οὐ γὰρ ἔχει λόγον τὸν ἑαυτοῦ διάφορον ... ἐγγράψαι μάρτυρα pues no tiene lógica inscribir como testigo al propio adversario D.29.15, παρὰ τῶν τούτου διαφόρων Is.12.10
c. ac. de rel. δ. τὰ πολιτικά enemigo en política Th.6.15
inconveniente, molesto χρή ... γείτονα γείτονι μηδὲν ποιεῖν διάφορον Pl.Lg.843c.

3 sobresaliente, destacado, ilustre διάφορόν τι ... εἶναι τοῦτο τὸ χωρίον ἑτέρου μᾶλλον Th.4.3, cf. D.H.1.42, οἱ κατ' ἀρητὴν διαφόροι D.S.17.40, τὰ κρείττω καὶ διαφορώτερα σώματα Clem.Al.Ex.Thdot.17
c. gen. πολύ γ' ἐστὶ πάντων τῶν ποιητῶν δ. ὁ Φιλόξενος Antiph.207.1, c. dat. ναὸς Καίσαρος ... κάλλει καὶ μεγέθει δ. I.BI 1.414
adecuado, apropiado τι διάφορον ... εἰς συναγυρμὸν φρονήσεως Pl.Plt.272c, ἐν ἤθεσιν οὕτως ἀξιολόγοις καὶ διαφόροις πρὸς ἀρετὴν ἐκφέρειν Plu.Cleom.16
compar. c. sent. intensivo ὅσῳ διαφορώτερον παρ' αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν ὄνομα Ep.Hebr.1.4, cf. 8.6
neutr. compar. o sup. como adv. διαφορώτερον ἐπ' αὐτῶν ἐχρῆτο ταῖς ... ἀπορίαις acerca de ese tema utilizó de un modo más completo las dificultades S.E.M.9.218, φυλάσσονται καὶ ταῖς ἑβδομάσιν ἔργων ἐφάπτεσθαι διαφορώτατα Ἰουδαίων ἁπάντων I.BI 2.147, cf. D.S.4.28.

B subst. τὸ δ., τὰ δ.

I gener.

1 diferencia, distinción, desigualdad σμικρόν τι τὸ δ. εὕροι τις ἂν λογιζόμενος τῶν ὁδῶν τουτέων Hdt.2.7, διάφορα πολλὰ θεῶν βροτοῖσιν εἰσορῶ E.Supp.612, cf. Luc.DMort.8.2
c. gen. πόσον ἐστὶ τὸ δ. τῆς σαρκίνης ... διανοίας πρὸς τὴν ὑψηλήν Gr.Nyss.M.44.1220C
de cantidades μικρὰ τὰ διάφορα ἑκατέροις τῆς οὐσίας ἡμῶν ἐστιν Is.11.47, πορίσαι ... τὰ διάφορα καὶ ἀποδοῦναι, ὅπως ἂν μὴ ἐλαττῶνται Hyp.Eux.17, διάφορον ἂν ... παρὰ τᾶς ρ̅ (ἀρτάβας) ε̅ (δραχμῶν) (hay) una diferencia de cinco dracmas por cada cien artabas Wilcken Chr.166.2.13 (III a.C.), cf. PCair.Zen.253.6 (III a.C.), POxy.708.11 (II d.C.), PLond.265.32 (I d.C.), de superficies οὗ ἐστὶν τὸ δ. παρὰ τὰς ἑκατὸν ἀρούρας ἄρουραι δέκα PCair.Zen.132.8 (III a.C.).

2 cambio, alteración μέγιστον γὰρ δὴ τὸ διάφορον τοῦτο [τῷ] Ἑλληνικῷ στρατεύματι ἐγένετο Th.7.75.

3 desavenencia, pleito τὰ δὲ διάφορα δίκῃ λύεσθαι κατὰ τὴν ξυνθήκην Th.1.78, εἰ ... μὴ μέγα εἴη τὸ δ. X.Mem.2.3.5, τὰ γὰρ πλεῖστα τῶν διαφόρων ἐνέπιπτεν εἰς τοὺς δικαστάς Plu.Sol.18
c. dat. τάδε ξυνέβη γενέσθαι τοῖς Ἀθηναίοις καὶ Πελοποννησίοις διάφορα ἐς τὸ πολεμεῖν Th.1.56, πάντα γὰρ ὑπὸ δέους κοινοῦ συνίστασθαι φιλεῖ τὰ διάφορα D.H.8.26
hostilidad, malquerencia c. gen. φοβούμενος ... τὰ παλαιὰ διάφορα τῶν Ἀθηναίων Th.4.79, cf. 2.27
objeto de disputa πλεονεξία δὲ ἡ περὶ τὰ συμβόλαια (πλημμέλεια), παρὰ τὴν ἀξίαν αἱρουμένη τὸ δ. Arist.VV 1251a34, cf. Hsch.

4 en sent. ponderativo lo que importa, lo que aprovecha, ventaja c. dat. πολλὴν περιωπὴν τῶν ἡμῖν ἐς τὰ μέγιστα διαφόρων ποιούμεθα Th.4.87, τηλικούτων ὄντων αὐτῷ τῶν διαφόρων siendo tan grandes las ventajas para él D.19.68.

II econ.

1 suma, cantidad de dinero y p. ext. dinero ἔδωκεν τὰ διάφορα ἐκ τῶν ἀνα[πραχθέν]των ὑπ' αὐτοῦ IG 4.558.15 (Argos II a.C.), ὁπότε δεήσειεν αὐτῷ χρημάτων, τὸ ἴσον διάφορον ὁ πενέστατος τῷ πλουσιωτάτῳ κατέφερε cuando necesitaba dinero, el más pobre contribuía con la misma suma que el más rico D.H.4.43, cf. 19, εἰς ταῦτα δαπανῶντος διάφορα καὶ πλείονα gastando en esto grandes sumas, IG 42.65.8 (Epidauro I a.C.), προευχρήστηκεν δὲ καὶ διάφορον πλεονάκις ἄτοκον ha adelantado muchas veces una cantidad sin intereses, IG 22.1329.16 (II a.C.), cf. SEG 22.266.13 (Argos II/I a.C.), IG 12(9).236.54, 61 (Eretria I a.C.), del precio en compra-ventas ὠνεῖσθαι πολλοῦ διαφόρου μικρά D.H.7.18, δὸς οὖν τὸ δ. ... ὅσου πωλεῖται Epict.Ench.25.4, de los fondos públicos τὸ ... δ. τῶν στεφάνων οὐκ ἔλαβεν IPr.19.27 (III a.C.), cf. IG 5(1).1390.53 (Andania I a.C.), 12(5).653.56 (Siro I a.C.), τὸ δοθὲν ὑπὸ τοῦ δήμου διάφορον ἀποδοὺς τῇ πόλει IG 12(9).234.19 (Eretria II a.C.), cf. IClaros 1.P.1.35 (II a.C.), de ingresos procedentes de los templos τὰ δὲ πίπτοντα διάφορα ἐκ τῶν μυστηρίων las sumas obtenidas de los misterios, IG 5(1).1390.45, cf. 49, 59, 89 (Andania I a.C.), Sokolowski 3.85.7 (Tesalia, heleníst.), de multas SEG 13.521.217, cf. 10, 17 (Pérgamo II/I a.C.), FD 2.139.8 (I a.C.)
gener. dinero καὶ πλείω βλάπτονται τῷ μὴ κατὰ καιρὸν προέσθαι τὸ δ. y pierden más por no gastar el dinero en el momento oportuno Arist.VV 1251b10, cf. D.32.18, UPZ 3.7 (II a.C.), γενομένης τε χρείας ... τῷ δήμῳ διαφόρων εἰς τὰ συμφέροντα IPr.108.32 (II a.C.), χάριν διαφόρου πολλοὶ ἥμαρτον LXX Si.27.1, cf. 2Ma.1.35, ἔχειν κεκρυμμένον δ. Plb.4.18.8, τὴν τοῦ διαφόρου κτῆσιν Plb.6.45.4.

2 interés τὸ δ. τοῦ ἀργυρίου IG 4.841.20, cf. 840.5 (ambas Calauria III a.C.), πραχθῆναι αὐτὸν τὰς ι (δραχμὰς) σὺν διαφόροις PEnteux.89re.9 (III a.C.), cf. PWash.Univ.23.7 (IV/V d.C.), POxy.1891.22 (V d.C.)
tb. en especie πυροῦ ἀρτάβας ἓξ ἥμισυ ἐπὶ διαφόρῳ αἱ [ἴ]σαι, γείνονται ἀρτάβαι [δεκατρ]εῖς seis artabas y media de trigo, a un interés de otras tantas, resultan trece artabas, PMich.614.30, cf. 18, 22, 47 (III d.C.), PWürzb.6re.13 (II a.C.), POxy.2775.16 (III d.C.).

3 plu. pérdidas, menor beneficio διάφορα τ' οὐκ ὀλίγα τῷ βασιλεῖ ... ἀναφέρεσθαι Wilcken Chr.11.B.8, cf. OGI 90.30 (Roseta II a.C.).

4 δ. φορέτρου tasa sobre el transporte n. de un impuesto en especie sobre el transporte del trigo PAmh.69.12 (II d.C.), cf. PBerl.Leihg.1re.3.4 (II d.C.), tb. δ. σίτου OBodl.2062.1 (IV d.C.)
gener. llamado simpl. τὸ δ. PFay.86a.11, PBerl.Leihg.1re.1.12, 3.4 (ambos II d.C.), BGU 835.10 (III d.C.), PPanop.2.7 (IV d.C.).

C adv. -ως

1 diferentemente, de distinta manera οἳ ἂν ... ἥκιστα δ. πολιτεύωσιν Th.6.18, ὅσα τε ὁμοίως καὶ ὅσα δ. περὶ μαντικῆς λέγετον Pl.Io 531b, γράφειν δ. Phld.Cont.fr.107.4, τὰ δ. γεγραμμένα συντάξωμεν Clem.Al.Strom.4.9.70, πηγὴ καὶ ποταμὸς ἕν ἐστιν ἀριθμῷ, δ. σχηματιζόμενα Gr.Naz.M.36.169B
c. gen. δ. δὲ τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων Pamph.Mon.Solut.12.197, ἡ ῥοιὰ δ. ἐμφυλλίζεται τῶν λοιπῶν δένδρων Gp.10.37.1
en diferentes ocasiones, en momentos diferentes ἑτέρους δ. ἐπέστελλεν πείθειν αὐτὸν πειρώμενος Cyr.S.V.Euthym.27 (p.44).

2 destacadamente, de modo superior ἐπαινῶ δ. κεκτημένην Men.Pc.262, cf. Epit.374, εἴδωλον ... κατὰ δὲ τὴν μορφὴν ... δ. ἀπειργασμένον Plb.13.7.2, γλυκὺ δὲ νᾶμα πᾶν δ. I.BI 3.50, δ. ἠγωνίσαντο Sosyl.1, c. gen. οὔτ' ... φιλάνθρωπος σύ τις τῶν ἄλλων δ. ὢν ἐλεεῖς αὐτούς D.24.196.

3 hostilmente Μάρσῳ μὲν ἐκ τούτου δ. ἔσχεν I.AI 19.342, cf. Vit.192, τῷ Διονυσίῳ δ. ἔχοντες D.S.13.113.