διάτορος, -ον


I 1penetrante, que entra o se clava hasta el hueso πέδαι A.Pr.76, fig. δ. φόβος el miedo que entra hasta los huesos A.Pr.181.

2 esp. rel. el sonido penetrante, estridente δ. Τυρσηνικὴ σάλπιγξ A.Eu.567, cf. Tim.15.147, κλαγγή Plu.2.325c, φωνή I.AI 10.8, μέλος Ael.VH 2.44, ᾠδὴ ... δ. D.Chr.2.57, δ. τι βοᾷ da un grito agudo Luc.Philopatr.6, cf. Sch.Od.5.43, neutr. como adv. φθέγγεσθαι Plu.2.303e, ἐξεφώνησαν D.C.47.43.2.

II taladrado, perforado σ' ἔχοντα διατόρους ποδοῖν ἀκμάς S.OT 1034.

III adv. -ως

1 calando, atravesando de un lado a otro ἐνήλατα ξύλα <γε> τρίγομφα δ. ἐρείδεται S.Fr.314.316.

2 penetrantemente, incisivamente Didym.in Zach.3.204, Hsch.δ 1095.