διάκτορος, -ον


I 1epít. de Hermes mensajero o conductor de las almas ἀργεϊφόντης Il.2.103, cf. 24.339, Od.1.84, 8.335, Hes.Op.68, h.Merc.514, IP 324.19 (II d.C.), Orph.H.28.3, Colluth.122, Ζηνὸς ὦ διάκτορε AP 13.2 (Phaedim.), με διάκτορον εἵσατο (habla Hermes) IP 183.3 (heleníst.)
aplicado posteriormente a otros seres mitológicos como mensajero, servidor dud. de la lechuza de Atenea, Call.Fr.519, del águila de Zeus AP 7.161 (Antip.Sid.), Ζηνὸς ἐπειγομένοιο διάκτορον Nonn.D.31.107, Ἑωσφόρος ὁ δ. ἁμέρας Synes.Hymn.8.42
tb. ref. a pers. e inanimados πολέμων ... δ. de un poeta, Luc.Alex.33, βασιλῇ δ. ἦεν ὁδεύων AP 16.39 (Arab.), θαλασσαίοιο διάκτορα δηιοτῆτος ἔγχεα Nonn.D.39.82, (λόγος) ὁ δ' ἐν προφορᾷ δ. καὶ ὀργανικός Plu.2.777b
interpr. el epít. de Hermes de diversas formas, rel. c. διάγω como dios psicopompo ὁ διάγων τὰς τῶν τελευτώντων ψυχάς Nessas 2 B, como mensajero ὁ διάγων τὰς ἀγγελίας Sch.Od.12.390, δ. κέκληται ... ἀπὸ τοῦ διάγειν τὰ νοήματα ἡμῶν εἰς τὰς τῶν πλήσιον ψυχάς Corn.ND 16, como διάτορος Corn.ND 16, Sch.Od.5.43, rel. c. κτέρεα Zonar.
δ.· εἰρηνικός Hsch.

2 servidor πάντας ... νάματος ἐπλήσαντο διάκτοροι Nonn.Par.Eu.Io.2.7, εὐσεβίης δ. IAphrodisias 2.155 (V/VI d.C.)
discípulo Χριστοῖο Nonn.Par.Eu.Io.18.26, cf. διάκτωρ.

3 intérprete Hsch., EM 268.10G.
• Etimología: Dud.: ¿tematización de διάκτωρ metri causa? ¿o comp. sobre κτέρας q.u., c. el sent. ‘dispensador de riquezas’? ¿o sobre κτέρες· νεκροί Hsch.?