διάβρωμα, -ματος, τό


trozo roído de un libro ζῆτων ἐπανόρθωσιν τῶν διαβρωμάτων εἰς ἀντίγραφα Str.13.1.54.