διάβλημα, -ματος, τό


correa que atraviesa una hebilla Lyd.Mag.2.13.