διηγητέον


hay que narrar, hay que exponer τὸ πρῷτον καὶ τὸ δεύτερον καὶ τὰ λοιπὰ Isoc.Fr.10, τὰ μὲν λυπήσοντα τοὺς ἀκουσομένους συντομώτατα δ. Theo Prog.80.4, cf. Aps.p.250, abs. ἐν πᾶσι τοῖς μέρεσι τοῦ λόγου δ. Anon.in Rh.248.6, cf. Corn.Rh.113, Aps.p.250.