διηγητικός, -ή, -όν


1 de abstr. narrativo, expositivo μίμησις Arist.Po.1459b33 (cód.).

2 de pers. aficionado a contar historias φιλόμυθοι καὶ διηγητικοί Arist.EN 1117b34, cf. Plu.2.513d.