διεκδικέω


1 defender, salvaguardar ἑαυτήν Zos.Alch.Comm.Gen.10.130, ταῦτα Sch.E.Hec.1027D.

2 exigir, reclamar τὰς φιλαρχίας Eus.HE 8.1.8, πᾶν δίκαιον PMasp.299.14 (VI d.C.)
en v. pas. Cod.Iust.10.16.1
reivindicar τοὺς τοῦ Θεοῦ ... νόμους Chrys.M.57.264, cf. Hsch.