διατίμησις, -εως, ἡ


estimación, valoración, precio estimado τὰς διατιμήσεις ἀποτινέτωσαν ... [ὧν ἂν ... ὀφ]είλωσιν que paguen el valor estimado de las cosas de las que sean deudores, SEG 40.524B.1.12 (Anfípolis III/II a.C.), τῆς διατιμήσεως ταύτης ποιεῖσθαι τὴν πρᾶξιν SEG 34.558.52 (Larisa II a.C.), cf. D.S.29.10, ἀποτινέτω ... τὴν διατίμησιν [ὅσο]υ ἂν διατιμήσωνται διπλῆν PRev.Laws 55.24 (III a.C.), (λίθοι) ὑπὲρ διατίμησιν ὄντες (piedras preciosas) más allá de cualquier valoración Pall.H.Laus.6.5
frec. en contratos de matrimonio παράφερνα ἄνευ διατιμήσεως PMich.Teb.121re.2.2.7 (I d.C.), cf. PRyl.154.10 (I d.C.), PIFAO 1.30.13, BGU 717.9 (ambos II d.C.), Iust.Nou.117.9.5, στολ(ὴ) ἐν διατι(μήσει) ἀργ(υρίου) (δραχμῶν) ξ un vestido valorado en sesenta dracmas de plata, PMich.Teb.121re.4.1.2 (I d.C.), cf. POxy.267.18 (I d.C.), de alimentos, Ath.274e, γῆς πλέθρων λθʹ Eus.HE 3.20.2.