διανεμητέον


hay que distribuir c. dat. de interés ἃ μὲν ἂν αὐτῶν δέῃ δαπανᾶν σοὶ δ. X.Oec.7.36, mat., en una figura geóm. δ. τὸν ρκʹ τρόπῳ τούτῳ Iambl.in Nic.64.