διανεμητικός, -ή, -όν


1 que reparte o distribuye de abstr., frec. ref. a la justicia ἕξις δ. τοῦ κατ' ἀξίαν ἑκάστῳ Pl.Def.411e, δικαιοσύνη δέ ἐστιν ἀρετὴ ψυχῆς δ. τοῦ κατ' ἀξίαν Arist.VV 1250a12, cf. EN 1134a3, Top.143a16, 145b36, Andronic.Rhod.576, τὸ ... δ. δίκαιον la justicia distributiva Arist.EN 1131b27, cf. 1132b24
de pers. distribuidor τοῦ κατ' ἀξίαν ἑκάστοις Plb.6.6.10.

2 geom. que divide εἶδος στερεὸν ... δ. εἰς ἴσα μέρη καὶ ὅμοια una figura sólida que divide en partes iguales y semejantes la superficie de la esfera en que está inscrita, Pl.Ti.55a.