διαβίωσις, -εως, ἡ


curso de la vida μόλις φέρουσι τὴν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ διαβίωσιν Mac.Aeg.Serm.B 5.2.6, ἐρημικὴ δ. vida eremítica Gr.Nyss.M.46.825A, τὴν διαβίωσιν ἔχειν Epiph.Const.Haer.24.1.4.