διαβροχισμός, -οῦ, ὁ


enmarañamiento, enredo, nudo τὸ ἀνεύρυσμα πᾶν ἐν μέσῳ τῶν διαβροχισμῶν ἀμφοτέρων γενέσθαι Antyll. en Orib.45.24.5, τριχῶν Gal.18(2).679.