διαβραβεύω


conceder, otorgar ἃ μὴ τέχνη παρέσχε, ταῦτα τύχη διεβράβευσεν Aesop.21.