διαβούλιον, -ου, τό


1 deliberación, discusión οὐ ... δ. ἦγον Plb.3.20.1, περὶ τῆς ... διαλύσεως Plb.5.102.2, συντελεσθέντος τοῦ διαβουλίου Plb.11.10.7, cf. 29.10.2, LXX Ps.9.23.

2 decisión, designio, resolución ἐκυρώθη τὸ δ. στρατεύειν Plb.5.49.6, δ. [περὶ τᾶς διοικήσιος IG 5(1).1379.19 (II/I a.C.), cf. Plb.1.3.9, 18.42.7, LXX Ps.5.11, Os.11.6, Ez.11.5, Si.44.4, IG 5(1).1390.172 (Andania I a.C.)
consejo Plb.5.5.10.

3 discernimiento δ. καὶ γλῶσσαν καὶ ὀφθαλμοὺς ... ἔδωκεν LXX Si.17.6, cf. 15.14.