διαβλάστησις, -εως, ἡ


germinación Thphr.CP 2.17.10, 4.6.2.