διαβιόω
• Morfología: [aor. inf. διαβιῶναι E.Fr.1052.9, Pl.Grg.526a, part. διαβιούς X.Mem.4.8.2, Luc.IConf.17]


1 pasar la vida ἡ δ' εὐλάβεια ... τὸ διαβιῶναι μόνον ἀεὶ θηρωμένη E.l.c., c. constr. prep. ἐν ᾗ γὰρ ἂν ... διαβιῷ pues si (la música) en la que ha pasado la vida ocupado Pl.Lg.802c, τοὺς δὲ ἀνθρώπους ἀθλίους ἐν σκοτεινῷ διαβιοῦν Luc.DDeor.14.2, ἐν ἰδιωτείᾳ διαβιοῦν I.AI 18.242, μετ' εὐνούχων καὶ παλλακῶν ἔνδον διαβιοῦντι D.Chr.4.113, c. adv. γενεαὶ διαβιοῦσαι πολλαὶ τοῦτον τὸν τρόπον Pl.Lg.679d, cf. Ael.NA 7.48, TAM 3(1).927.5 (Termeso, imper.), δικαίως διαβιῶναι Pl.l.c., cf. Clem.Al.Strom.5.14.122, c. part. pred. del suj. ἐμαυτὸν οὕτω περιφράξας διαβιῶ Pl.R.365b, cf. Grg.473c, Lg.875b, οὐ γὰρ δοκῶ σοι ἀπολογεῖσθαι μελετῶν διαβεβιωκέναι; X.Ap.3, cf. Mem.4.8.4
en v. med. mismo sent. τῶν δὲ χαλεπῶν ἄπειρος διαβιώσῃ X.Mem.2.1.23
c. ac. int. vivir, pasar ὡς ὁσιώτατα διαβιῶναι τὸν βίον Pl.Men.81b, cf. Lg.662d, τὸν ἐνθάδε χρόνον εὐτυχέστερον καὶ θεοφιλέστερον ἐκείνων διαβεβίωκεν Isoc.9.70, cf. X.Mem.4.8.2, Luc.IConf.17, c. ac. y part. ἵνα ὡς πλεῖστον χρόνον ἀληθὴς ὢν διαβιοῖ Pl.Lg.730c, cf. Plu.2.660e
en v. med. mismo sent., c. ac. int. πάνυ μετρίως καὶ μουσικῶς διαβιώσεται τὸν βίον Arr.Epict.Fr.8.

2 vivir de, mantenerse de c. giro prep. τὰ χρήματα καὶ τὰς οὐσίας ... ἀφ' ὧν διαβιώσονται Plu.Publ.3, c. dat. instrum. κεκολασμένῃ τροφῇ διαβιώσας Ael.VH 11.3.

3 sobrevivir ἐὰν δὲ διαβιώσῃ ἡμέραν μίαν ἦ δύο LXX Ex.21.21, cf. Plu.2.438b, Procop.Pers.2.5.33.