διαβιάζομαι


1 tr. forzar hasta el fondo esp. aor. διαβιάσασθαι γὰρ τὴν γῆν ref. a las plantas que se abren paso en la tierra Thphr.CP 2.17.7, cf. Ign.23
fig. forzar hasta el fondo, vencer, dominar διαβιασάμενος δὲ τὴν ἀσθένειαν y habiendo vencido su debilidad Plb.23.12.2
simpl. presionar sobre τὰ δὲ τῶν φλεβῶν διαβιαζόμενον (πνεῦμα) Pl.Ti.84d, cf. Thphr.CP 6.2.4
obligar, forzar c. inf. πρὸς σ' ἕπεσθαι διεβιαζόμεσθά νιν le obligamos a seguirle E.IT 1365, c. ac. διαβιασάμενος τὸν κόσμον τῶν νόμων I.AI 19.173.

2 intr. obstinarse διαβιασάμενοι ἀνέβησαν ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους LXX Nu.14.44.