γενειήτης, -ου
• Alolema(s): dór. -ήτας Theoc.17.33


barbado Διὸς υἱόν de Heracles, Theoc.l.c., ἄρτι γ. apenas echada la barba Iul.Or.11.131a
subst. ὁ γ. Pan, Call.Dian.90
c. cierto matiz despect. barbudo del Diálogo personif., Luc.Bis Acc.28, cf. Rh.Pr.23
de ciertos anim.: del salmonete (cf. γενειῆτις), Hsch.γ 239, el macho cabrío, Hsch.γ 239
de un gallo papujado Babr.124.11.