βᾰθύπλοκος, -ον


profundamente enredado ἕτερα ... βαθυπλοκώτερα πρὸς ἀπιστίαν Eun.Hist.66.1.