βέρνακλος, -ου, ὁ
• Morfología: [plu. gen. Βερνακλώρω CIIud.318, Βερνακλησίων CIIud.398]


lat. uernaculus

1 plu. οἱ Βέρνακλοι lat. Vernaculi, los vernáculos, los indígenas n. de los miembros de una comunidad judía de Roma CIIud.318, 383, 398, 494.

2 esclavo público Io.Mal.Chron.M.97.297A.