βάστραξ, -χος, ὁ


beoc. cuello Hsch., EM 191.11G.