βωλητάριος, -α, -ον


en forma de hongo βωλητάρια πινάκια BGU 781.1.1, 3.8, 10 (I d.C.).