βουκολία, -ας, ἡ
• Alolema(s): -ίη Hsch.


I rebaño de ganado vacuno, boyada Hes.Th.445.

II abstr.

1 pastoreo, apacentamiento de las boyadas βουκολίας τ' ἐπέτελλεν y le encomendó el pastoreo de sus boyadas, h.Merc.498, cf. A.R.1.627.

2 β.· κακολογία Hsch.

III local

1 establo de ganado vacuno, boyera o quizá simplemente pasto Hdt.1.114, Stud.Pal.10.252.11 (VI d.C.).

2 el Establo prob. sede (o una de sus dependencias) del ἄρχων βασιλεύς en Atenas, Crates Gr.Fr.66a (cf. Βουκόλιον).